Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.careindustry.eu

1.2. SIA CareIndustry, reģistrācijas Nr. 40203401220, adrese: Lubānas iela 41/5-90  , Rīga LV-1073, turpmāk – SIA CareIndustry, nodrošina careindustry.eu pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas careindustry.eu vai izmanto citus careindustry.eu pakalpojumus. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem careindustry.eu pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas careindustry.eu piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces careindustry.eu, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā careindustry.eu.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt careindustry.eu darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, SIA CareIndustry ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam careindustry.eu

1.7. SIA CareIndustry patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties careindustry.eu, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. SIA CareIndustry patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties careindustry.eu var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu Lietotājam ir jāievada vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts.

2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, SIA CareIndustry nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. SIA CareIndustry garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.5. SIA CareIndustry apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIA CareIndustry partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.6. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp SIA CareIndustry un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “noformēt pasūtījumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti careindustry.eu datu bāzē.

3.3. SIA CareIndustry piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja SIA CareIndustry neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, SIA CareIndustry nevar nodrošināt interneta veikala careindustry.eu iegādāto preci. SIA CareIndustry apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, SIA CareIndustry atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā careindustry.eu norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus;

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

5. Preču piegāde

5.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.

5.1.1 preces var piegādāt SIA CareIndustry vai viņa pilnvarots pārstāvis;

5.1.2 Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;

5.2. SIA CareIndustry darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk.

5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, SIA CareIndustry ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt SIA CareIndustry jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. SIA CareIndustry neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6. Preču kvalitāte

6.1. Visu careindustry.eu pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

6.2. careindustry.eu precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7. Preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt iegādāto preci atpakaļ SIA CareIndustry.

7.2. Lietotājs informē SIA CareIndustry par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma tiesību veidlapa, un obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru sava e-pasta kopa ar veidlapu.

7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

7.3.5. SIA CareIndustry ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

7.3.8 Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIA CareIndustry ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

7.3.9 Par precēm, kuras lietotājs atgriež SIA CareIndustry ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, SIA CareIndustry piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

  1. Paziņojumi par preču pieejamību

Ja nepieejamām precēm iestatījāt pieejamības uzraudzības funkciju, mēs jūs informēsim brīdī, kad prece atkal būs pieejama noliktavā, nosūtot e-pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi.

9. Informācijas apmaiņa

9.1. SIA CareIndustry sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti careindustry.eu sadaļā Kontakti.

10. Atbildība

10.1. SIA CareIndustry ir atbrīvota no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai careindustry.eu lietošanas kārtībai.

10.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. SIA CareIndustry nav atbildīga par careindustry.eu veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

10.4. SIA CareIndustry nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA CareIndustry saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA CareIndustry centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

11. Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Lietotāju un SIA CareIndustry regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIA CareIndustry klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

PRIVĀTUMU POLITIKA

Uzņēmums SIA CareIndustry apņemas aizsargāt Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Mēs augstu vērtējam Jūsu rūpes par privātās dzīves neaizskaramību, tāpēc šīs saistības Jums palīdzēs izprast, kā un kāpēc tiek izmantota informācija, kas iegūta mājaslapas lietošanas laikā. Privātumu politika apraksta personas datu apstrādes pamatprincipus.

INFORMĀCIJA
Ir divu veidu informācija, ko uzņēmums SIA Careindustry Jums var lūgt: anonīmos un personas datus.

1. Anonīmie dati

Anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm, piemēram, Jūsu IP adreses, domēna nosaukuma vai informācijas par careindustry.eu mājaslapas lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei. Mēs nesasaistām informāciju, kas glabājas sīkdatnēs, ar personas datiem, ko esat sniedzis mūsu lapā.

careindustry.eu mājaslapā tiek izmantotas nozares standarta analītiskās pakas, kas automātiski vāc ierobežotu informāciju par mājaslapas apmeklētājiem un saglabā šo informāciju servera reģistru arhīvā.

1.1. Sīkdatnes

careindustry.eu mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, piemēram, autorizācijai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas tiek saglabāti datoros atsauču vajadzībām.

Dati ir anonīmi, un informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, ar sīkdatnēm automātiski tiek savākta informācija par Jūsu apmeklējumu, piemēram, par IP adresi, domēna nosaukumu, pārlūka un operētājsistēmas veidu. Jums ir iespēja bloķēt sīkdatņu izmantošanu.

Kā jūs varat ierobežot sīkdatnes?

Sīkdatņu izmantošanas iestatījumi ir pieejami jūsu tīmekļa pārlūkā; lielākā daļa pārlūku pēc noklusējuma automātiski pieņem sīkdatnes. Jūsu tīmekļa pārlūks var pilnībā bloķēt vai ierobežot jūsu izvēlēto veidu sīkdatnes. Tomēr tas var arī ierobežot mūsu tīmekļvietnes darbību, un jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu piedāvātās funkcijas, tostarp pieteikšanos savā klienta kontā.

Kā alternatīvu varat izmantot anonīmu pārlūka režīmu, kas pilnībā nenovērš sīkdatņu izmantošanu, bet gan labāk tās anonimizē un nesaglabā apmeklēto tīmekļvietņu vēsturi.

Informāciju par sīkdatņu iestatījumu iespējām var atrast turpmāk norādītajās saitēs, kā arī tīmekļa pārlūku dokumentācijā.

1.2. Google Analytics

SIA CareIndustry mājaslapa izmanto Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu. Šis instruments izmanto sīkdatnes – teksta failus, kas tiek izvietoti Jūsu datorā –, lai anonīmi savāktu informāciju par standarta interneta reģistrāciju un apmeklētāju uzvedību. Šī informācija un Jūsu IP adrese tiek nosūtīta Google.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem.

Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā.

1.3. Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas Jūs personiski identificē, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Lai piekļūtu šai mājaslapai vai izmantotu to, reģistrācija nav nepieciešama. Šī informācija nonāk pie mums tad, kad Jūs piedalāties konkursā, pierakstāties mūsu jaunumiem vai iesaistāties citās tiešsaistes aktivitātēs, piemēram, atstājat komentārus,utt. .

Ja Jūs reģistrējaties un šī procesa laikā iesniedzat personas datus, esiet drošs, ka šī informācija netiks izplatīta trešajām personām bez Jūsu atļaujas. Turklāt Jums ir iespēja šo informāciju labot, nomainīt vai izdzēst: Jūs varat pieprasīt to izlabot, atjaunināt vai izdzēst, nosūtot mums e-pastu uz info@careindustry.eu

Ja Jūs iesniedzat savu e-pasta adresi un/vai vārdu, lai saņemtu ziņas no mums, tad šī informācija netiks izplatīta trešajām personām bez Jūsu atļaujas.

1.4. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

  • Preču un pakalpojumu iegāde

Visbiežāk personas datus apstrādājam, lai varētu izpildīt pirkuma līgumu — sekmīgi apstrādāt jūsu pasūtījumu, kas saņemt mūsu tīmekļvietnē, lietotnē vai pa klientu apkalpošanas dienesta tālruni, un nosūtīt jums preces. E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti, lai nosūtītu pasūtījuma apstiprinājumu, apstiprinātu maksājuma saņemšanas faktu vai nosūtītu elektronisku rēķinu, kā arī informētu jūs par pasūtījuma statusu un sazinātos jebkurā citā jautājumā, kas saistīts ar pasūtījumu.

  • Klienta konts

Ja esat reģistrēts lietotājs, jūsu personas datus apstrādājam, lai varētu izpildīt līgumu, piem., uzturēt klienta kontu, kuram mēs piedāvājam dažādas priekšrocības.

  • Tirgvedības piedāvājumi

Mēs sūtām komerciālu informāciju par precēm, kas ir līdzīgas jūsu līdz šim iegādātajām. Jūs vienmēr varat atteikties no šo e-pasta vēstuļu saņemšanas, izmantojot saiti „Atteikties”, kas atrodas katras šāda veida e-pasta vēstules kājenē. Ja atsakāties no komerciālas informācijas saņemšanas, mēs šim nolūkam vairs neizmantosim elektroniskos saziņas līdzekļus. Atteikšanās no komerciālas informācijas saņemšanas ir bez maksas.

1.5. Ja apmeklējat mūsu tīmekļvietni vai veidojat tās saturu.

Apmeklējot mūsu tīmekļvietni, par jūsu apmeklējumu uzkrājam dažāda veida informāciju — IP adresi, pārlūka iestatījumus, vēlamo valodu un apmeklētās tīmekļvietnes, tostarp to apmeklējumu laikus. Tāpat uzraugām jūsu pārvietošanos tīmekļvietnē, piemēram, uz kurām saitēm noklikšķināt, lai varētu pielāgot rādāmo saturu, piedāvājot jums preces un saturu, kas jums noderētu.

Apmeklējot mūsu tīmekļvietni, mēs tīmekļa pārlūkā un jūsu izmantotajā ierīcē saglabājam un pēc tam lasām sīkdatnes; sīkdatnes ir atrunātas atsevišķā šo pamatnostādņu nodaļā.

Tomēr līdzās sīkdatnēm mēs apstrādājam arī informāciju par jūsu rīcību tīmekļvietnē, jūsu IP adresi un datiem, kurus sniedz pārlūks, — it īpaši ekrāna izšķirtspēju, jūsu ierīces operētājsistēmu, tostarp versiju, un valodas iestatījumiem.

Mēs varam arī jūs savienot ar sabiedriskajiem tīkliem, tostarp automātiski pieteikties attiecīgā sabiedriskā tīkla jūsu izveidotajā kontā. Savienojuma izveidošanai mēs savā tīmekļvietnē izmantojam sabiedrisko tīklu spraudņus, it īpaši emuāros, pievienot dalīšanās pogas, kas jums ļauj dalīties ar interesējošo saturu savā sabiedriskā tīkla profilā. Tiklīdz ir izveidots savienojums, jūs varat redzēt personalizētus piedāvājumus un mērķētas reklāmas, kas sasaistītas ar mūsu tīmekļvietni sabiedriskajos tīklos un citām tīmekļvietnēm.

Lai jūs vēl vairāk iesaistītu skaistumkopšanas pasaulē, ļaujam jums aktīvi darboties mūsu tīmekļvietnē un veidot tās saturu, piemēram, rakstot atsauksmes par iegādātajām precēm un norādot to priekšrocības, kā arī komentējot mūsu emuāru rakstus. Šādu saturu varat veidot bez klienta konta. Šīs publikācijas var saturēt vārdu un uzvārdu, ko norādījāt veidlapā. Jūs uzņematies atbildību par savu saturu un darbībām, ko veicat mūsu tīmekļvietnē, tāpēc iesakām nedalīties ar personas informāciju, kuru nevēlaties redzēt publiski pieejamu pie šā satura.

Mūsu tīmekļvietne var saturēt saites uz citām tīmekļvietnēm, kuras var saturēt noderīgu informāciju. Tāpēc vēlamies norādīt, ka šādu tīmekļvietņu īpašnieki un pārvaldītāji var būt citi uzņēmumi un organizācijas, kas apstrādā datus saskaņā ar savām konfidencialitātes pamatnostādnēm. Mūsu uzņēmums nevar kontrolēt šo apstrādi un nav atbildīgs par jebkādu informāciju, materiāliem, precēm vai pakalpojumiem, kas pieejami šajās tīmekļvietnēs vai ar to starpniecību.

1.6. Ja sazināties ar mums pa klientu apkalpošanas tālruni vai sabiedriskajos tīklos

Ja nolemjat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu, mēs paraksti ierakstām un pārraugām sarunas, kā arī saziņu pa e-pastu.

Ja sazināties ar mums saistībā ar savu pieprasījumu, izmantojot mūsu tīmekļvietni vai izvēlētu sabiedrisko tīklu profilus, jūsu personas datu apstrādi ekskluzīvi nosaka attiecīgo sabiedrisko tīklu pārvaldošā uzņēmuma konfidencialitātes pamatnostādnes.1.7. Reģistrācijas nozīme

Ir pieejama careindustry blogu, forumu, e-žurnālu, ziņojumu dēļu utt. iespēja atstāt komentārus vai pievienot rakstus. Ir iespēja pieteikties ziņu saņemšanai no mums: jānorāda e-pasta adrese un vārds. Šī komunikācija ietver informāciju par nozares un mūsu aktualitātēm, izdevīgus piedāvājumus un preču un pakalpojumu reklāmas. Jūs varat atteikties no kādas šī pakalpojuma sastāvdaļas vai vispār no šī pakalpojuma, uzklikšķinot uz „atteikties’’ saites, kas ir atrodama katrā e-pastā, ko mēs Jums nosūtam.

Svarīgi! Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs ievietojat komentārus vai rakstus kādā no forumiem, e-žurnāliem vai ziņojumu dēļiem šajā mājaslapā, tad jebkuri tajos minētie personas dati būs pieejami un izmantojami ikvienam, kas lasa vai skatās šos komentārus vai rakstus. Mēs neesam atbildīgi par personas datiem, ko esat izlēmis sniegt, izmantojot šos kanālus.

1.8. Trešās personas un trešo personu mājaslapas

Mēs respektējam Jūsu privātās dzīves neaizskaramību, tāpēc jebkura šajā mājaslapā savāktā informācija tiks turēta slepenībā. Tā netiks pārdota vai izmantota kādā veidā, kas varētu Jums kaitēt. Šī mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, par kuru privātumu politiku mēs neesam atbildīgi, tāpēc iesakām iepazīties ar katras mājaslapas privātumu politiku neatkarīgi no tā, vai mūsu mājaslapā ir vai nav saites uz tām.

1.9. Piekrišana un privātumu politikas izmaiņas

Izmantojot www.careindustry.eu un/vai piedaloties aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu privātumu politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai privātumu politikai, lūdzu, neiesniedziet personisku informāciju šajā mājaslapā. Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko esat mums iesniedzis, tomēr ir jāņem vērā, ka neviena no elektroniskās uzglabāšanas metodēm nekad nebūs 100% droša. Līdz ar to, kā jebkura cita organizācija, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību Jūsu informācijai.

SIA CareIndustry var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātumu politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Jurisdikcija
Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.